Neermulli Kudineer

Neermulli, Nerunjil, Triphala, Parangipattai, Sarankaonrai, Vellarividai, Suraikodi are contained in it

₹ 200.00

Uses:

  • It removes all waste materials from our body
  • Act as Diuretic, Laxative, Rubefacient, Aphrodisiac and Antidote
  • It clears all urinary tract infections

Direction of use:

3 teaspoon with 200ml of water allow it to boil and reduce it to 50ml of water and then drink it empty stomach

  • àìL¡ àœÀÁŠ¹èO¡ èN¾è¬÷ ªõO«òŸø‚ îò¶.
  • àì‹H™ Mûˆî¡¬ñ èô‚è£ñ™ 𣘈¶‚ ªè£œAø¶.
  • ñô„C‚è¬ô âO¬ñò£‚°Aø¶.
  • CÁcK™ àJóµ‚èœ ªõO«òÁõ¬î î´‚Aø¶.
  • CÁc˜ âK„ê¬ô ªõ° ²ôðñ£èˆ b˜‚Aø¶.
  • «ï£Œ õ‰îõ˜‚° «ï£¬ò ªõ° Y‚Aóñ£è¾‹ «ï£Œ Þ¶õ¬ó è£í£îõ¼‚° «ï£Œ õó£ñ½‹ ªêŒò‚îò Íô‚ÃÁèœ ÜìƒAò ÍL¬èè¬÷ àœ÷ì‚Aò¶.
  • CÁcóèˆF™ àŠ¹ «êó£ñ½‹ HˆîŠ¬ðJ™ Ü¿‚° «êó£ñ½‹ î´‚Aø¶.