Chemperuthi

Hibiscus rosasinensis – Shoe flower - Semparuthi

₹ 134.00

Uses:

 • Helps to balance body heat.
 • Promotes healthy hair and skin.
 • Helps to improve blood circulation.
 • Used as a cardiac tonic.
 • Helps to maintain healthy vision.

Direction of use:

Boil one teaspoon powder in 150ml of water and let it reduce up to 50ml. Filter and drink in the morning and night after food.

 • óˆîˆ¬î M¼ˆF ªêŒ»‹
 • ¬õ ªð¼‚è„ ªêŒ»‹
 • Éî¬ô 輬ñò£‚°‹
 • ê¼ñ‹ ð÷ð÷‚°‹
 • 臵‚° Cø‰î¶
 • Þîò ܬ승 àœ÷õ˜èœ Fù‰«î£Á‹ ꣊Hì «õ‡´‹
 • ªð‡èÀ‚° ªõœ¬÷Šð´î™, ªð¼‹ð£´ Þ¬õè¬÷Š «ð£‚è‚ Ã®ò¶